तेमाल गाउँपालिका वडा नं ६ को आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट करिब ३ करोड (पूरा विवरण सहित)