तेमाल गाउँपालिका वडा न. १ को अर्थिक बर्षा ०७६।०७७ को बजेट २ करोड ८९ लाख