तेमाल गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७६⁄०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक (विवरण सहित)